Podieľame sa na aktívnej ochrane území európskeho významu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie funkčnej siete sedemnástich území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Spoločné ochranárske snahy ako napríklad obnovný manažment zabezpečujú priaznivý status biotopov európskeho významu v cezhraničnom území Slovenska, Rakúska a Maďarska.

Networking vo Švajčiarsku

S cieľom zdieľať výstupy projektu s inými organizáciami v zahraničí sme v marci 2018 strávili týždeň na základnej škole Primaria a v MVO Verein true move v mestečku St. Gallen vo Švajčiarsku. Na začiatku projektu nás skvelý švajčiarsky tím inšpiroval pri plánovaní tvorby vzdelávacích materiálov a programov pri propagácii siete Natura 2000. Počas týždňa sme ukázali pedagógom v praxi ako prebiehajú naše programy a ako…

Networking o vodných revitalizáciách

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnil networking so zástupcami rakúskeho LIFE projektu Revitalizácia nív Dolnej Moravy, ktorý bol zameraný na vodné revitalizácie. Networking prebehol medzi zástupcami BROZ a rakúskymi organizáciami Via Donau a WWF, ktorý sa zameriavajú v rámci prebiehajuceho LIFE projektu na revitalizáciu bočných ramien rieky Morava, ako aj na manažment nivných lúk formou pastvy. Účastníci vzájomne diskutovali…

Odborný workshop Ako zrevitalizovať dunajské rameno?

Cieľom celého podujatia – Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov – bolo informovať odborníkov z oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody o aktuálnych trendoch v ekologickej správe a revitalizáciách vodných tokov, podnietiť ich k vzájomnej spolupráci na riešení otvorených problémov v oblasti úprav a správy vodných tokov a podporiť ich účasť na integrovanom riadení a ochrane vôd.

Revitalizácia potoka Porec

V septembri 2017 sa ukončila revitalizácia toku Porec v úseku medzi železnicou a diaľnicou v dĺžke cca 600m. Samotná úprava začína cca 150m od železnice a končí pri priepuste na poľnej ceste cca 80m od diaľnice, v dĺžke 496m. Trasa je v priestore parcely vo vlastníctve DAPHNE IAE navlnená tak, aby zhruba zodpovedala starému trasovaniu…

Sprístupnenie štôlne Slovinec pre netopiere v Devíne

Bývalá štôlňa pod vrchom Slovinec, predstavovala v minulosti významné miesto pre zimovanie netopierov. V roku 2011 došlo k uzavretiu štôlne, čím bol zamedzený vstup pre tieto vzácne živočíchy. Opätovné sprístupnenie štôlne pre netopiere vykonalo naše združenie v roku 2017 a to v spolupráci s občianskym združením SAOLA – ochrana prírody a Štátnou ochranou prírody SR.

Video o význame pastvy v chránených územiach

Pozrieť video  Rozkvitnutý Waitov lom Od roku 2013 tu prebieha obnova lúčnych a lesostepných biotopov formou spásania. Zvieratá potláčajú náletové a invázne dreviny a napomáhajú vytvárať biotopy pre vzácnych zástupcov flóry a fauny. Aj najintenzívnejšie spásané plochy Waitovho lomu zakvitli množstvom jedincov orchidey. Pasta bude preto tento rok na týchto plochách časovo posunutá tak, aby…

Revitalizácia Karloveského ramena – dokumentárny film

Karloveské rameno je jedným z mála čiastočne tečúcich dunajských ramien na celom slovenskom úseku Dunaja a obteká ostrov Sihoť – významný zdroj pitnej vody. V minulosti realizované vodohospodárske aktivity, mali za následok výrazné narušenie prepojenosti ramena s hlavným korytom Dunaja. Rameno pravidelne vysychalo a po vyšších vodných stavoch sa v ňom ukladali naplaveniny. Dôsledkom toho bola narušená prirodzená vodná dynamika ramena. Na celom úseku…

Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

Devínska Kobyla je jednou z najčastejšie navštevovaných oblastí obyvateľmi hlavného mesta. Vyznačuje sa vysokou rozmanitosťou fauny a flóry. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a zároveň patrí do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000. Projektový manažér v Devínskonovoveskej televízii priblížil význam nášho projektu pre ochranu prírody na Devínskej Kobyle. Pozrieť diskusiu 

Workshop Dunajské luhy

Dňa 28.1.2017 prebehol v projektovom území SKUEV Dunajské luhy odborný workshop. Cieľom bolo predstaviť územie Dunajských luhov, manažment a skúsenosti pri ochrane prírody v tejto lokalite. Workshop viedol projektový manažér Andrej Devečka, ktorý sa bližšie venoval najmä aktivitám: C.1 Obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity lesných biotopov, B.1 Dlhodobý prenájom pozemkov a C.5 Revitalizácia…

Monitoring kôz v areáli Geologického múzea

Žiaci piateho ročníka zo Základnej školy na Hargašovej ulici v Bratislave, sa v rámci ich výskumného projektu, zamerali na monitoring našich kozičiek na pastve v areáli Geologického múzea. Deti navštívili našu pastvu, kde im manažér projektu Ing. Andrej Devečka porozprával o našom projekte a význame pastvy pri ochrane prírody na Devínskej Kobyle. Na samotný monitoring pohybu využívali GPS systém.…

Po viac ako 50tich rokoch sa opäť pasú zvieratá na Devínskej Kobyle

„V Devínskej Novej Vsi bola aspoň jedna koza v rodine ešte pred sto rokmi úplnou samozrejmosťou. Dedina mala svojho obecného pastiera, ktorý každé ráno zvieratá pozbieral z dvorov a vyhnal na obecnú pastvinu na Devínskej Kobyle…“ dozviete sa priamo z rozprávaní miestnych obyvateľov. Rozšírenie lúk na svahoch Devínskej Kobyly priamo súviselo s hospodárskou činnosťou človeka,…

Názov projektu: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: NATURA 2000 BA
Kód projektu: LIFE10 NAT/SK/080
Krajiny: Slovensko, Maďarsko, Rakúsko
Kraje: SK010 Bratislavský kraj, SK021 Trnavský kraj, HU221Győri, NUTS2 Niederösterreich, NUTS3 Weinviertel
Trvanie: 01/01/201231/03/2017
Rozpočet: 3 490 059 € (50 % z Európskej komisie, 50 % z Ministerstva životného prostredia SR)

Vedúci partner                   

Zúčastnení partneri

     

Hlavný cieľ

Hlavným projektovým cieľom je vytvorenie funkčnej siete území NATURA 2000 v  regióne Bratislavy a zabezpečenie priaznivého ochranárskeho statusu biotopov európskeho významu obnovným manažmentom na 17 lokalitách v projektovom území.
Trilaterálne cezhraničné územie Slovenska s Rakúskom a Maďarskom so svojimi hodnotnými lokalitami siete NATURA 2000 predstavuje strategickú oblasť, ktorej prírodné dedičstvo by malo byť chránené na medzinárodnej úrovni. Spoločné ochranárske snahy vrátane vhodného obnovného manažmentu majú viesť k aktívnej ochrane prírody a propagácii prírodných hodnôt regiónu.

Čiastkové ciele

1. Obnova a zavedenie vhodného manažmentu lesných a nelesných biotopov európskeho významu
2. Obnova vodného režimu riečnych ramien a mokradí
3. Prenájom pozemkov určených na následný vhodný obnovný manažment
4. Implementácia preventívnych opatrení na kontrolu návštevnosti a rušenia v cieľových územiach európskeho významu
5. Zvyšovanie povedomia verejnosti  a kľúčových subjektov

Územie Bratislavy a okolia predstavuje pestrú mozaiku prírodných prostredí lesných, lúčnych, skalných  či vodných a mokradných biotopov (vrátane veľtoku Dunaja a jeho prítoku Moravy). Na tomto území sa stretáva alpínsky a panónsky biogeografický celok. Nachádza sa tu množstvo chránených území národného aj európskeho významu.  Bratislava je však zároveň rýchlo sa rozrastajúce mesto, čo predstavuje hrozbu pre okolité prírodné hodnoty. Tradičné formy využívania krajiny postupne zanikajú a hodnotné územia naopak čelia nekontrolovanému tlaku návštevníkov. Preto Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) spolu s partnermi realizujú v období  rokov 2012-2017 projekt zameraný na ochranu a obnovu území NATURA 2000 v Bratislave.

mapa projektového územia

(autor mapy R. Michalka)

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov

A.1: Spracovanie programov starostlivosti pre vybrané Územia európskeho významu
Budú spracované 4 programy starostlivosti (pre ÚEV Horný les, Devínska jazero, Devínska Kobyla a Ostrovné lúčky), ktoré budú slúžiť ako podklad pre vhodný obnovný a ochranársky manažment cieľových biotopov.

A.2: Spracovanie štúdie na ochranu trvaloudržateľného hospodárenia v lesných biotopoch

Štúdia má obsahovať návrhy najvhodnejších spôsobov obnovného manažmentu lesných biotopov (odstraňovanie inváznych druhov, výsadba pôvodných drevín a individuálna ochrana starých a vzácnych stromov pred ťažbou).

A.3: Spracovanie štúdie na obnovu lesostepís

Súčasťou štúdie je analýza historického vzniku a vývoja lesostepí v okolí Bratislavy, mapovanie lesostepí za účelom stanovenia stavu biotopov a výskytu indikačných druhov a návrh vhodného obnovného manažmentu lesostepí.

A.4: Spracovanie štúdie na obnovu pôvodných lúčnych biotopov
Obnovné štúdie (plány) budú vypracované pre lokality Abrod, Devínska Kobyla, Devínske alúvium Moravy a Devínske jazero a ich cieľom je zhodnotiť stav zachovania biotopov, stanoviť príčiny degradácie a navrhnúť najvhodnejšie spôsoby manažmentu.

A.5: Spracovanie štúdie na zavedenie pastvy hospodárskych zvierat
Štúdia má obsahovať návrhy vhodných metód a modelov pasenia pre jednotlivé lokality, druhovú skladbu pasúcich sa zvierat a návrhy miest pre prechodné držanie zvierat.

A.6: Spracovanie štúdie na revitalizáciu vybraných vodných a mokradných biotopov
Štúdia má navrhnúť prioritné lokality a spôsoby obnovy vodného režimu bočných ramien Dunaja a mokradných biotopov.

A.7: Spracovanie štúdie na revitalizáciu skalných biotopov a jaskýň
Štúdia overí vhodnosť navrhovaných potenciálnych lokalít a spôsob realizácie obnovných a ochranných opatrení skalných biotopov a jaskýň.

 

B. Nákup a/alebo dlhodobý prenájom pôdy

B.1: Dlhodobý prenájom pozemkov
Spolu bude dlhodobo prenajatých 70 ha pozemkov na dobu 30 rokov s cieľom zavedenia plánovaných obnovných a ochranárskych opatrení.

 

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity lesných biotopov
Cieľom je obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity nasledovnými zásahmi do lesných porastov: odstraňovanie invazívnych druhov na 420 ha, výsadba 45 000 stromov pôvodných druhov drevín, vyznačovanie a ochrana 9 000 cenných stromov a modifikácia ťažby.

C.2: Obnova lesostepí

Obnovné aktivity budú zahŕňať odstraňovanie nežiaducich stromov a krov, lokálne aj mulčovanie a kosenie/odstraňovanie zarastenej vegetácie; 115 ha lesostepí bude obnovených a pripravených pre následný pravidelný manažment pasením.

C.3: Obnova tradičného manažmentu pôvodných lúčnych biotopov (DAPHNE)

Cieľom je praktická obnova 150 ha degradovaných biotopov suchomilných trávnatých porastov, bezkolencových a mokrých lúk a vytvorenie podmienok pre ich dlhodobé obhospodarovanie.

C.4: Obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat

Pastva vhodne zostavenými stádami bude prebiehať na lokalitách Devínska Kobyla, Šúr, Ostrovné lúčky a Biskupické luhy za účelom obnovy zarastených nelesných biotopov, na tieto účely bude zakúpených 150 kôz, 100 oviec a 20 kráv, ktoré budú počas projektu spásať minimálne 185 ha lúčnych a lesostepných biotopov.

C.5: Revitalizácia vybraných vodných a mokradných biotopov

Vhodnými hydrotechnickými opatreniami sa docieli zlepšenie vodného režimu mokradných a vodných biotopov na minimálne šiestich miestach, kľúčové je hlavne sprietočnenie bočných dunajských ramien (Devínske, Karloveské, Starohájske), odstránia sa tak migračné bariéry pre vodné

C.6: Revitalizácia skalných biotopov a jaskýň

Opatrenia realizované na 1,67 ha majú zahŕňať lokálne odstraňovanie stromov a krov, vybudovanie bariér a prostriedkov na reguláciu pohybu turistov a  na najzraniteľnejších miestach bude prístup ľudí obmedzený úplne.

C.7: Regulácia nežiaducich antropogénnych vplyvov na biotopy a druhy

Zlepší sa doterajší systém stráženia lokalít, rušenie druhov a negatívne vplyvy na cieľové biotopy budú zredukované po zavedení kontroly turizmu strážcami, súčasťou aktivity sú akcie zamerané na kontrolu a zamedzenie nelegálneho vjazdu vozidiel do chránených území, dobrovoľnícke akcie s verejnosťou zamerané na zber odpadkov, vyznačovanie hraníc chránených území a obnova turistickej infraštruktúry na Devínskej Kobyle.

 

D. Povedomie verejnosti a propagácia výsledkov

D.1: Web stránka projektu
Široká verejnosť vrátane kľúčových ľudí získa prístup k informáciám o projektových aktivitách a výsledkoch prostredníctvom web stránky, ktorá bude sprístupnená v 4 jazykových verziách (SK, HU, DE, EN).

D.2: Komunikácia so stakeholdermi, organizovanie odborných workshopov a seminárov
Stretnutia s kľúčovými osobami vrátane workshopov a seminárov budú zorganizované so zámerom prediskutovať aktuálne ochranárske problémy, spojené s plánovanými projektovými aktivitami a zavádzaním vhodných foriem manažmentu.

D.3: Zvyšovania povedomia o ochrane prírody a sústave NATURA 2000

Na lokalitách bude nainštalovaných 10 informačných panelov, náučné prvky a mapy, ktoré prispejú k zvýšeniu povedomia verejnosti o sústave NATURA 2000, čo prispeje k zlepšeniu ochrany a stavu samotných biotopov.

D.4: Publikácia informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

Za účelom zvýšenia povedomia rôznych cieľových skupín budú pripravené rôzne letáčiky, brožúry, mapy, nálepky, kalendáre, textilné tašky, trička a magnetky.

D.5: Vytvorenie komplexného výučbového programu pre školy (DAPHNE)

Budú vytvorené 4 vzdelávacie programy a viacero výučbových materiálov a pomôcok (pracovné zošity, náučné CD, mapy, pexeso…) pre vyučovanie v školách; zavedenie vzdelávacích programov podporí zvýšenie povedomia mladej generácie o ochrane prírody

D.6: Inštalácia pozorovacích veží
V projektovom území budú inštalované 3 pozorovacie veže za účelom vytvorenia možnosti pozorovať vtáctvo a iné živočíchy.

D.7: Propagačné a dokumentárne filmy

Budú natočené 2 filmy: vzdelávací prírodopisný film o sústave NATURA 2000 a film dokumentujúci priebeh projektu.

D.8: Školenia, tréningy a študijné výmenné pobyty pre projektový personál (NPDA)

Zorganizovaný bude tréning pre projektový personál zameraný na manažment turizmu v chránených územiach

D.9: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť, školenia učiteľov

Bude zorganizovaných 20 exkurzií a 10 prezentácií pre študentov, 7 exkurzií a 5 prezentácií pre verejnosť a 15 exkurzií ku Dňu Zeme

D.10 Prezentácia projektu na konferenciách a v médiách

Projekt bude propagovaný na 5 konferenciách, uverejnených bude 7 tlačových správ, 35 printových a online článkov v médiách,    10 výstupov v rozhlase a 5 televíznych reportáži.

 

E.1 Manažment projektu

E.2 Účtovníctvo a finančný manažment projektu

E.3 Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na cieľové biotopy (DAPHNE)
Monitoring vegetácie na vybraných projektových územiach je zameraný na sledovanie vplyvu manažmentových opatrení na skúmané rastlinné spoločenstvá.

E.4 Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na vybrané druhy živočíchov

Monitoring živočíchov na vybraných projektových územiach je zameraný na sledovanie vplyvu manažmentových opatrení na skúmané spoločenstvá živočíchov.

E.5 Networking s inými projektmi


Bude zorganizovaných 10 návštev zahraničných projektových tímov so zameraním na výmenu skúsenosti v oblasti vhodného manažmentu lesných, nelesných a vodných biotopov.

E.6 Audit

E.7 Plán ochrany po ukončení projektu

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov 

A.1: Spracovanie programov starostlivosti pre vybrané Územia európskeho významu

Vypracované 3 Programy starostlivosti: pre ÚEV Horný les, Devínska jazero, Devínska Kobyla. Prebieha fáza pripomienkovania a prerokovávania.

A.2: Spracovanie štúdie na ochranu trvaloudržateľného hospodárenia v lesných biotopoch

Štúdia je vypracovaná.

A.3: Spracovanie štúdie na obnovu lesostepí

Štúdia je vypracovaná.

A.4: Spracovanie štúdie na obnovu pôvodných lúčnych biotopov

Štúdia je vypracovaná.

A.5: Spracovanie štúdie na zavedenie pastvy hospodárskych zvierat

Štúdia je vypracovaná.

A.6: Spracovanie štúdie na revitalizáciu vybraných vodných a mokradných biotopov

Štúdia je vypracovaná.

A.7: Spracovanie štúdie na revitalizáciu skalných biotopov a jaskýň

Štúdia je vypracovaná.

 

B. Nákup a/alebo dlhodobý prenájom pôdy

Prvý prenájom pozemkov 4.2.2014.

Podpísané nájomné zmluvy s pozemkovými spoločenstvami Vojka, Dobrohošť, Kyselica  v projektovom území SKUEV Dunajské luhy.

Prebiehajúce aktivity na prenajatých pozemkoch: C.1 – odstraňovanie inváznych drevín,    C.1 – výsadba domácich druhov drevín, C.5 – revitalizácia mokradných biotopov.

 

 C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova pôvodného drevinového zloženia a zvyšovanie biodiverzity lesných biotopov

a) výsadba domácich druhov drevín:

Obdobie 2012 – 2014 – vysadených 36 000 domácich druhov drevín

Obdobie 2015 – 2016 – vysadených 25 000 domácich druhov drevín

Výsadba prebiehala najmä v území SKUEV Dunajské luhy. Vysádzané dreviny: Populus x canescensPopulus albaPopulus nigraQuercus roburFraxinus angustifoliusTilia cordata a Salix alba

b) odstraňovanie inváznych rastlín

Prvá etapa ukončená (2013 – 2014). Po dvoch zásahoch boli eliminované invázne dreviny, najmä Pajaseň žliazkatý v územiach SKUEV Dunajské luhy, SKUEV Bratislavské luhy a SKUEV Ostrovné lúčky na výmere 100 ha.

Druhá etapa ukončená (2015 – 2016). Eliminácia inváznych rastlín v územiach SKUEV Dunajské luhy, SKUEV Bratislavské luhy a SKUEV Ostrovné lúčky.

c) Značenie a ochrana hodnotných stromov a modifikácia ťažby

Od začiatku projektu prebieha intenzívna komunikácia s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesných porastov. Od roku 2015 je BROZ zapojená do prípravy programu starostlivosti o les, ktoré sa bude týkať najbližších 10 rokov.

C.2: Obnova lesostepí

Práce prebiehajú od júna 2013 a boli realizované na územiach SKUEV Šúr, SKUEV Ostrovné lúčky, SKUEV Biskupické luhy, SKUEV Bratislavské luhy a SKUEV Dunajské luhy (odstraňovanie inváznych drevín a bylín, mulčovanie, kosenie).

C.3: Obnova tradičného manažmentu pôvodných lúčnych biotopov (DAPHNE)

Práce boli zahájené v roku 2015, kedy bola zrealizovaná 1. etapa v rámci území SKUEV  Abrod, SKUEV Devínske alúvium moravy,   SKUEV Devínske jazero a SKUEV Devínska  Kobyla.

Práce zahŕňali: mulčovanie, frézovanie, kosenie, odvoz biomasy, injektáž inváznych drevín.

C.4: Obnova tradičnej pastvy hospodárskych zvierat

2013 –  zahájenie pastvy na lokalitách SKUEV Šúr a SKUEV Devínska Kobyla.

2014 –  pastva pokračuje na väčšej výmere a s väčším počtom zvierat.

2015 – začiatok pastvy v SKUEV Biskupické luhy a vytvorenie nového stáda v rámci SKUEV Devínska Kobyla.

2016 – začiatok pastvy v SKUEV Dunajské luhy.

C.5: Revitalizácia vybraných vodných a mokradných biotopov

Október 2014 – vydané stavebné povolenie na revitalizáciu Devínskeho ramena.

November 2014 – podpísaná zmluva s dodávateľom prác na Devínskom ramene.

Apríl 2015 – ukončenie revitalizácie Devínskeho ramena.

2015 – získavanie podkladov a prerokovávanie zámeru revitalizácie Karloveského ramena.

Máj 2016 – ukončenie revitalizácie Karloveského ramena.

2016 – zahájená revitalizácia mokradných biotopov v SKUEV Dunajské luhy – Dunajské Kriviny.

2017 – ukončená 2. Časť revitalizácie v SKUEV Dunajské luhy – Dunajské Kriviny a v lokalite pri obci Dobrohošť.

C.6: Revitalizácia skalných biotopov a jaskýň

Začiatok prác február 2013 na lokalite SKUEV Devínska Kobyla, odstránenie náletových drevín.

2016 – prípravné práce a získavanie podkladov pre revitalizáciu objektu Dolné prepadlé – SKUEV Homoľské karpaty.

2016 – zrealizovaná uzávera štôlne Medené Hámre v SKUEV Homoľské Karpaty.

2017 – opätovné sprístupnenie štôlne Slovinec pre netopiere.

C.7: Regulácia nežiaducich antropogénnych vplyvov na biotopy a druhy

Permanentná činnosť dvoch profesionálnych strážcov prírody na projektových lokalitách.

Obnova značenia hraníc prírodných rezervácií.

Kontroly dodržiavania zákona so zástupcami policajného zboru.

Akcie zameraná na zber odpadkov v prírodných rezerváciách.

Zamedzenie vstupu áut na dvoch lokalitách SKUEV Ostrovné lúčky a SKUEV Devínska Kobyla.

Osadenie informačných tabúl pre návštevníkov chránených území.

Osadenie nových altánkov a lavičiek v SKUEV Devínska Kobyla.

Obnova chodníka na Devínske Kobyle.

 

D. Povedomie verejnosti a propagácia výsledkov

Webstránka spustená a pravidelne aktualizovaná.

D.2: Komunikácia so stakeholdermi, organizovanie odborných workshopov a seminárov

Pravidelná komunikácia s dotknutými subjektmi (vlastníci, užívatelia, odborníci, záujmové združenia, samospráva).

Zorganizovaných 10 metodických workshopov.

Zrealizované tri 2-dňové exkurzie pre stakeholderov v Národnom parku Donau-Auen, v Prírodnej rezervácií Moravské luhy so        zameraním na ukážky pastvy a lesného hospodárenia v chránených územiach a v projektovom území SKUEV.

Dunajské luhy so zameraním na ukážky ochrany a obnovy lužných lesov v tomto území.

D.3: Zvyšovania povedomia o ochrane prírody a sústave NATURA 2000

Inštalovaných 7 edukačných prvkov v území SKUEV Devínska kobyla.

Inštalovaných 30 veľkých informačných panelov v rámci projektových území.

Inštalovaných 20 malých informačných panelov.

D.4: Publikácia informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

2012 – vydanie projektového kalendára pre rok 2013.

2013 – vydanie informačného letáku o projekte v 4 jazykových mutáciách.

2013 – vydanie projektového kalendára pre rok 2014.

2014 – tlač projektových nálepiek v rôznych jazykových verziách (viď časť – Na stiahnutie), vytlačené projektové nálepky v    rôznych jazykových verziách.

2014 – finalizácia brožúry o projektovom území Szigetkoz (HU).

2014 – tlač projektového kalendára pre rok 2015.

2015 – tlač tričiek a textilných tašiek s motívmi projektu.

2015 – tlač projektového kalendára pre rok 2016.

2016  tlač projektových magnetiek.

2016 – dotlač projektových letákov.

2016 – tlač projektového kalendára pre rok 2017.

2017 – dotlač projektových tričiek a tašiek.

D.5: Vytvorenie komplexného výučbového programu pre školy (DAPHNE)

2015 – vytvorené komplexný edukačný program.

2016 – vytlačené pexeso, pracovné zošity.

D.6: Inštalácia pozorovacích veží

Vytvorených 6 pozorovateľní v rámci projektového územia Szigetkoz (HU).

2016 – inštalovaná pozorovacia veža v SKUEV Hrušovská zdrž (ŠOP SR).

D.7: Propagačné a dokumentárne filmy

Tvorba a propagácia záberov z prebiehajúcej realizácie projektových aktivít (facebook, www.broz.sk).

2017 – vytvorenie dokumentárneho filmu o revitalizácii Karloveského ramena.

2017 – vytvorenie projektového filmu Bratislava – mesto uprostred prírody: premietnutý na festivale Hory a mesto 2017, kde bol aj ocenený a na festivale Ekotopfilm 2017.

D.8: Školenia, tréningy a študijné výmenné pobyty pre projektový personál (NPDA)

2013 – zrealizovaných študijný pobyt pre projektový personál v národnom parku Donau Auen.
2014 – zrealizovaný študijný pobyt pre projektový personál v území Szigetkôz a SKUEV Devínska Kobyla.

D.9: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť, školenia učiteľov

Od začiatku projektu je organizovaných množstvo exkurzií a prezentácii zameraných na propagáciu projektových aktivít a projektových území.

D.10 Prezentácia projektu na konferenciách a v médiách

Projekt bude propagovaný na 5 konferenciách, uverejnených bude 7 tlačových správ, 35 printových a online článkov v médiách, 10 výstupov v rozhlase a 5 televíznych reportáži.

Projekt bol propagovaný na 7 odborných konferenciách, 6 tlačových konferenciách, vyšlo 14 tlačových správ, 167 článkov  v printových a online médiách, 10 rozhlasové a 42 TV výstupov (august 2016).

Vzhľadom na lokalizáciu väčšiny aktivít priamo v Bratislave alebo v jej tesnej blízkosti, je kladený veľký dôraz na intenzívnu komunikáciu plánovaných a realizovaných aktivít s médiami.

E.3 Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na cieľové biotopy (DAPHNE)

Prebieha monitoring biotopov zameraný na dokumentáciu zmien po revitalizačných opatreniach.

E.4 Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na vybrané druhy živočíchov

Prebieha monitoring vybraných živočíchov zameraný na dokumentáciu zmien po revitalizačných opatreniach.

2014 finalizácia monitorovacej správy za obdobie 2012 – september 2014.

E.5 Networking s inými projektmi

2012 – výmena skúsenosti a prezentácia projektu s CHKO České Středohoří.

2012 – návšteva projektu LIFE+ Stepi lounského středohoří.

2012 – výmena skúseností s pastevným manažmentom v hlavnom meste ČR, v Prahe.

2012 – návšteva a výmena skúsenosti s projektom LIFE+ „Pannon gyepek élőhelykezelése magyarországon“, Maďarsko.

2012 – výmena skúsenosti s pastvou v chránených územiach, OZ Manner, južná Morava.

2013 – výmena skúsenosti s projektom zameraným na riečne revitalizácie LIFE “Lower Morava Floodplains”.

2016 – networking s projektom LIFE11 NAT/SI/882.

2017 – networking s projektom LIFE14/SK/001306.

2017 – networking s projektom LIFE Revitalizácia nív Dolnej Moravy.

 

Obnova Karloveského ramena

Televízna diskusia o Devínskej Kobyle

Sprietočnenie Devínskeho ramena

Kozy ochranárky na Devínskej Kobyle

Kosačky na zlatobyľ

V týždenníku Život vyšiel článok o realizácii pastvy v našom projektovom území – v SKUEV Biskupické luhy. V článku je priblížený aj význam pastvy, ktorá sa realizuje na viacerých miestach v Bratislave.


Devínske rameno Dunaja sa po desaťročiach dočkalo revitalizácie

Devínske rameno bolo v 70-tych rokoch minulého storočia vodohospodárskymi úpravami umelo oddelené od hlavného toku Dunaja, voda sa doň dostala iba počas záplav. Postupne sa zanášalo sedimentmi, pri nízkom stave Dunaja bolo koryto bez vody a neboli tu vhodné podmienky pre život rýb, či vtákov. Opätovným napojením ramena na hlavný tok Dunaja voda začne znovu prúdiť, prinášať potrebné živiny a život sa tu začne postupne prebúdzať.

O projekte Obnovy Devínskeho ramena v Devíne na TA3


Plánovaný projekt obnovy Devínskeho ramena Dunaja

Televízny rozhovor a plánovanej revitalizácii Devínskeho ramena v televíznom rozhovore TV Bratislava.

Ing. Andrej Devečka – projektový manažér

devecka@broz.sk

+421 905 973 650

Mgr. Alžbeta Rišková – projektový asistent

riskova@broz.sk

+421 903 046 540

Mgr. Lucia Leváková – mediálna manažérka

levakova@broz.sk

+421 904 252 443

Miroslava Bátovská – finančná manažérka

batovska@broz.sk

+421 949 593 267

Peter Lipovský– lesník

lipovsky@broz.sk

+421 903 046 540

Ľudovít Farkas – terénny pracovník